Холистичен, билингвален и прагматичен

Образователен подход

Нашият образователен подход се основава на четири фундаментални норми – той е холистичен, билингвален, прагматичен и ориентиран към детето. Учебната програма в ЛайтХаус и ежедневните образователни дейности са разработени при спазването на няколко основни принципа:

 • Ние предлагаме балансирана, подходяща за възрастта педагогика, ориентирана към детето и ръководена от учителя.
 • Ние осигуряваме ранно езиково обучение по английски по метода „Total Language Immersion“ – пълно потапяне в чуждоезикова среда.
 • Ние ценим индивидуалното развитие и специфичния тип интелигентност на всяко дете.
 • Ние осигуряваме различни възможности за социално взаимодействие и формиране на характера.
 • Ние моделираме нашата учебна среда така, че да насърчаваме играта, любопитството, откривателския дух и позитивните емоции.
 • Ние интегрираме разнообразни двуезични дейности, следвайки естествената способност на децата да учат по свой собствен начин.
 • Ние проследяваме напредъка на всяко дете и адаптираме подхода на обучение.
 • Ние си сътрудничим със семейството, за да осигурим вълнуващи преживявания за всяко дете.

Развитие на личността и интелекта

Образователни цели

 • Свободно усвояване на английски език
 • Функционален билингвизъм и ограмотяване на два езика
 • Аналитични умения и техническо мислене
 • Социално-емоционални компетенции
 • Здравословни навици за цял живот
 • Развитие на детската личност и характер
 • Училищна готовност

Ранен старт

Умения и компетенции

Когнитивни умения

 • Решаване на проблеми
 • Концентрация
 • Запаметяване
 • Изследване
 • Любознателност

Социални компетенции

 • Общуване между връстници и възрастни
 • Изграждане на взаимоотношения
 • Работа в екип
 • Умения за разрешаване на конфликти

Емоционални компетенции

 • Доброта
 • Емпатия
 • Уважение
 • Адаптивност
 • Емоционална устойчивост
 • Автономност
 • Саморегулация

Утвърдени международни практики

Програмна система

Нашата програмна система съчетава образователни методики от САЩ, Великобритания, Сингапур и Швейцария, предназначени за ранно чуждоезиково обучение по английски език на малки деца. Тя е тематична и е синхронизирана с образователните стандарти Common Core. Практическото й приложение е съобразено с конструктивисткия теоретичен модел при използването на отворен подход – фокусиран върху резултатите, процеса и темпа на индивидуално развитие на всяко дете.

Обучението по изграждане на социално-емоционални умения (SEL) е интегрирано в нашата програмна система като отделен компонент. То е ключов фактор за успешния напредък на децата и по основните образователни направления, тъй като е свързано с изграждането на важни личностни нагласи и умения за взаимодействие с околните.

Децата се учат как да се разбират с другите, да работят заедно в екип, да се включват в игри и групови дейности, да създават и поддържат приятелства, да разрешават несъгласия помежду си. Формирането на качества като взаимно уважение, учтивост, толерантност и добри обноски са част от ежедневното обучение. В допълнение, емоционалният компонент в обучението позволява на детето да се научи да управлява собствените си чувства и да интерпретира чувствата на другите. Децата се учат как да саморегулират поведението си, да говорят за емоциите си и да проявяват загриженост към околните.

Обучението при нас е интердисциплинарно и е съобразено с възрастовите особености на всяка група. Занятията се провеждат с използването на игрови подход и са структурирани в следните образователни направления:

Английски език
Математика
Наука и технологии
Обществено познание
Рисуване и приложни изкуства
Музика
Физическа култура

The Social-Emotional Learning (SEL) component is embedded in our curriculum as a center of a specific attention. It connects everything together for the successful learning outcomes as it aids children in building fundamental personal attitudes important for their advancement. Children learn how to get along with the others and work together, how to include each other in activities, make and keep friends, and resolve disagreements with each other.

Formation of attitudes such as mutual respect, courtesy, tolerance, and even good manners are part of the daily learning. In addition, the emotional component allows the child to learn to manage his own feelings and to understand the feelings of the others. Children learn how to self-regulate their behavior, talk about their feelings and show concern for others.

Обогатяващи преживявания

Допълнителни дейности

ЛайтХаус предлага богато разнообразие от допълнителни дейности, които родителите избират според интересите на детето и според своите собствени предпочитания. Подбрали сме различни активности в три основни категории, за да разширим учебната програма и да подпомогнем цялостното и балансирано развитие на детето и неговите специфични таланти, интереси и умения.

Спорт
Художествена гимнастика, джудо, плуване
Изкуства
Рисуване, грънчарство, музика
Езици
Западни и световни езици

Обучение на два езика

Билингвална програма

В допълнение към англоезичното обучение, децата се включват и в разширена двуезична програма от най-ранна възраст. Получават предучилищна подготовка и на български език, като изучават образователните направления БЕЛ, Математика и Околен свят съобразно националните образователни стандарти.

Децата развиват функционален билингвизъм и билитералност (овладяване на двата езика писмено и говоримо) при достигане на училищна възраст и получават подготовка за 1 клас – подходяща за прием както в български, така и в англоезични или интернационални училища.

STEM обучение

Наука и технологии

Основите на логическото и техническо мислене могат да бъдат положени още преди децата да постъпят в училище. По своята природа всяко дете е един малък учен и естествоизпитател – любознателен, нетърпелив да открива нови неща, готов за всякакви експерименти.

Ранното STEM-обучение в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката развива логиката на децата и техните аналитични способности, като им помага да открият наклонностите си в сферата на точните науки. В занятията в нашата STEM-зона децата имат възможност за активно практическо изследване и провеждане на експерименти – напълно в синхрон с тяхното естествено любопитство към света около тях. Нашият фокус е изграждането на логически умения, техническо мислене, способност за прогнозиране, установяване на причинно-следствени връзки и разрешаване на проблемни ситуации.

Пътят към успеха

Училищна готовност

Основна цел на обучението в ЛайтХаус е постигането на училищна готовност с усвояване на два езика (английски и български) и достигането на функционален билигвизъм и билитералност още в предучилищна възраст. Нашите ученици са ограмотени писмено и говоримо на двата езика и са подготвени да продължат обучението си в 1. клас в три различни насоки – към български, англоезични или интернационални училища.

Благодарение на холистичния подход в обучението, децата се развиват както когнитивно, езиково и двигателно, така и в социално-емоционалната област. Освен в традиционните образователни направления, ние работим с децата и за формиране на техния характер, емоционална устойчивост, лична отговорност и успешни навици за структурирано обучение в училищна среда.